KOLAPS ili KOMUNIKACIJA

Izgradnja u Beogradu predstavlja područje mnogobrojnih konflikata između društvenih aktera. Konfliktni interesi su normalna posledica demokratizacije društva, čiji se stepen razvijenosti meri finoćom mehanizama kojima se omogućava da grupe ljudi izraze i brane svoje interese. U tome je nužno da razumevanje procesa razvoja grada bude dostupno svim zainteresovanim stranama. 

Internet portal koji je pred vama usmeren je primarno na razumevanje procesa i širenje znanja iz oblasti urbanističkog planiranja i prostornog razvoja (Beo)grada, i to na nekoliko načina:

Foto: Kolaps ili komunikacija: urbanizam suprotstavljenih interesa

Studije – integralna analiza konfliktnih projekata

.

Tekstovi – promišljanje javnog interesa

Foto: Kolaps ili komunikacija: urbanizam suprotstavljenih interesa

Javni događaji – arena za argumentovanu debatu

Foto: Radna grupa u analizi RJU za PDR Avala film

Korisni izvori – informacije i argumentacije


Na koji način treba razumeti nastale konflikte i od koga očekivati njihovo razrešenje? Kako treba delovati u budućnosti kako ne bi dolazilo do konflikata? I koja je uloga planera i urbanista u tome?

Planiranje kao kolaborativna aktivnost služi upravljanju urbanim razvojem u širem konceptu koji uvažava legitimitet interesa svih društvenih aktera – zainteresovanih strana iz sva tri sektora: javnog (državne službe, javna preduzeća), privatnog (investitor) i civilnog (građanstvo i udruženja građana, organizacije civilnog društva, građanske inicijative). Pri tome, kolaborativno upravljanje urbanim razvojem neguje javni dijalog kao sredstvo postizanja ravnoteže između različitih interesa prema korišćenju prostornih resursa. 

Kolaborativna planska praksa zasniva se na kreiranju arene za argumentovanu debatu. Kako bi ona bila moguća, potrebno je da razumevanje procesa razvoja grada bude dostupno svim zainteresovanim stranama. 


Prijavi se na našu listu

Ukoliko želiš da nam se pridružiš, prijavi se na našu listu.