Protestne akcije ispred Gradske uprave Grada Beograda

Inicijativa Ne davimo Beograd 14. jun 2017. godine i 29. jun 2017. godine . Protestne akcije ispred Gradske uprave grada Beograda povodom požara koji je izbio na deponiji u Vinči i najavljenog potpisivanja ugovora o javno-privatnom partnerstvu.

Izvršen treći i konačni popis stanovnika neformalnog naselja na telu deponije u Vinči

Sekretarijat za socijalnu zaštitu, Centar za socijalni rad 8. jun 2018. godine . Prvi popis domaćinstava je obavljen dana 03.12.2014. godine, a drugi 16.01.2015. godine. . Dana 08.06.2016. godine izvršen je treći i konačni popis stanovnika neformalnog naselja na lokaciji i sprovedena je anketa o socijalno-ekonomskom statusu domaćinstava koja žive u neformalnom naselju na pomenutoj […]

Usvojene izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji

„Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/2013-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, Narodna skupština RS 29. decembar 2014. godine . Izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji uvedena je obaveza održavanja ranog javnog uvida u nacrt planskog dokumenta u trajanju od 15 dana. Pored javnog uvida (u trajanju od 30 […]

Potpisan ugovor sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC) o pružanju konsultantskih usluga u pripremi JPP za deponiju u Vinči

Gradska uprava grada Beograda 25. novembar 2014. godine . Savetodavni rad Međunarodne finansijske korporacije se sastoji od pružanja pomoći i saveta Gradu tokom sprovođenja aktivnosti koje su podeljene u dve uzastopne faze. Tokom prve faze, uključujući tu i pripremanje Projekta, sa aktivnostima sagledavanja tržišta i strukturiranja Projekta, Međunarodna finansijska korporacija je, zajedno sa svojim pravnim […]

Doneto Rešenje o obrazovanju Radne grupe za izgradnju sistema upravljanja otpadom Grada Beograda

Privremeni organ Skupštine grada Beograda 11. april 2014. godine . Rešenjem je određeno da Radna grupa:– pokreće, koordinira i sprovodi aktivnosti na pripremi i izgradnji sistema upravljanja otpadom koji je definisan Lokalnim planom upravljanja otpadom grada Beograda 2011 – 2020;– vrši izbor pravnih, tehničkih, ekonomskih i drugih konsultanata za izradu predloga projekata. . Član 87. […]

Usvojen Lokalni plan upravljanja otpadom Grada Beograda 2011 – 2020

„Sl. list grada Beograda”, br. 28/11, Skupština grada Beograda 22. jul 2011. godine . Lokalni plan upravljanja otpadom grada Beograda je polazni, strateški dokument u ovoj oblasti kojim se definišu ciljevi upravljanja otpadom u skladu sa usvojenom Strategijom upravljanja otpadom Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 29/10). Lokalnim planom se obavezno razmatraju sve vrste otpada […]

Usvojena Strategija upravljanja otpadom Republike Srbije za period 2010 – 2019. godine

„Sl. glasnik RS”, br. 29/10, Vlada Republike Srbije2. maj 2010. godine . Strategija upravljanja otpadom predstavlja osnovni dokument koji obezbeđuje uslove za racionalno i održivo upravljanje otpadom na nivou Republike Srbije. Strategija mora biti podržana većim brojem implementacionih planova za upravljanje posebnim tokovima otpada (biorazgradivi, ambalažni i drugi). Utvrđivanje ekonomskih instrumenata i finansijskih mehanizama je […]

Izgrađen prvi savremeni vodovod u Beogradu

12. jul 1892.Internet stranica Grada Beograda Prešlo se na korišćenje podzemnih voda i upotrebu uređaja za crpljenje i distribuciju vode do rezervoara i potrošača. Postrojenje obuhvatalo pet cevastih bunara izbušenih na Makišu.