Usvojen GUP Beograda

“Sl.list Grada Beograda”, br.11/2016., Urbanistički zavod Beograda, Skupština grada Beograda 07. mart 2016. Prema GUP-u, određeni su prostori od posebnog interesa za grad, koji su definisani kao budući veliki gradski projekti, a među njima i potez uz ulicu Vojvode Stepe. Usvaja se GUP koji operacionalizuje usvajanje i primenu 19 PGR-ova, kako je i Zakon o […]