Data Saglasnost na Predmer i predračun radova održavanja javne zelene površine – park Ušće

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda 10. avgust 2017. godine U saglasnosti Zavoda za zaštitu spomenika kulture navedeno je sledeće: „Uvidom u dostavljeni Predmer i predračun radova održavanja javne zelene površine – park Ušće, koji je izradilo JKP „Zelenilo Beograd” iz Beograda, Mali Kalemegdan br. 8, odgovorni projektant Marko Đ. Kanjo, dipl. inž. pejz. […]

Podneto više zahteva za izdavanje Saglasnosti na Predmere i predračune radova u parku „Ušće”

podnosilac: JKP Zelenilo Beograd, organ: Sekretarijat za komunalne i stambene poslove 08. avgust 2017. godine Prema informacijama koje je JKP Zelenilo – Beograd dostavilo kao odogovor na zahtev za pristup informacijama od javnog značaja (odgovor br. C-21-031.1-421/2017, od 19.10.2017. godine), Sekretarijatu za komunalne i stambene poslove podneto je ukupno 16 zahteva za pribavljanje saglasnosti na […]

Dato mišljenja da za radove na javnoj zelenoj površini u parku „Ušće” nije neophodno pribavljanje građevinske dozvole ili rešenja o odobrenju za izvođenje radova

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove14. jul 2017. „Odredbom stava 1. člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/2013 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14) nabrojani su radovi za koje se, u skladu sa navedenim Zakonom, izdaje […]

Podnet zahtev za izdavanje mišljenja da li je za radove na javnoj zelenoj površini u parku „Ušće” neophodno izdavanje građevinske dozvole ili rešenja o odobrenju za izvođenje radova

podnosilac: JKP Zelenilo Beograd, organ: Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove14. jul 2017. Zahtev ne sadrži priloge. Sadržaj Zahteva prenet je u celosti: „Poštovani,Obaveštavamo vas da JKP „Zelenilo Beograd” u narednom periodu planira izvođenje radova na javnoj zelenoj površini u parku „Ušće”, na potezu između Brankovog mosta, Bulevara Nikole Tesle, hotela „Jugoslavija” i reka dunava […]