Usvojene izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji

„Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/2013-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, Narodna skupština Republike Srbije29. decembar 2014. Član 33. stav 1.„Dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja moraju biti usklađeni, tako da dokument užeg područja mora biti u skladu sa dokumentom šireg područja.” Član 144.„Posebna vrsta objekata, odnosno radova za koje nije […]

Usvojene izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji

„Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10-US, Narodna skupština Republike Srbije10. septembar 2010. Član 48: „Po objavljivanju odluke o izradi planskog dokumenta, nosilac izrade pristupa izradi koncepta plana. Za potrebe izrade koncepta plana nosilac izrade prikuplja podatke, naročito o: postojećoj planskoj dokumentaciji, podlogama, posebnim uslovima za zaštitu i uređenje prostora, drugoj dokumentaciji znaĉajnoj […]