Oglašen Rani javni uvid u Nacrt izmena i dopuna PDR sanitarne deponije „Vinča”

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove 29. januar – 12. februar 2018. godine . Razlog pristupanju proceduri izmena i dopuna Plana detaljne regulacije sanitarne deponije “Vinča”, GO Grocka („Sl. list grada Beograda”, 17/15) obrazložen je činjenicom da tehnološko rešenje izabrano tokom konkurentnog dijaloga vođenom radi potpisivanja Ugovora o javno-privatnom partnerstvu u pružanju usluge tretmana i […]

Usvojen Plan detaljne regulacije sanitarne deponije „Vinča”, GO Grocka

„Sl. list grada Beograda”, br. 17/15, Skupština Grada Beograda06. april 2015. godine . Odredbe Plana detaljne regulacije sanitarne deponije “Vinča” u potpunosti su u skladu sa odredbama Lokalnog plana upravljanja otpadom na teritoriji grada Beograda 2011-2020 („Sl. list grada Beograda”, br. 28/11) i detaljnije ga razrađuju. . PDR predviđa: remedijaciju i zatvaranje postojeće nesanitarne deponije […]