Usvojena Odluka o neophodnosti iseljenja sa planom preseljenja domaćinstava koje žive u neformalnom naselju na lokaciji deponije „Vinča”, kao i ponovnog uspostavljanja izvora prihoda sakupljača sekundarnih sirovina na deponiji „Vinča”

„Sl. list grada Beograda”, br. 86/18, Skupština grada Beograda 25. septembar 2018. godine . Odluka o neophodnosti iseljenja sa planom preseljenja domaćinstava koje žive u neformalnom naselju na lokaciji deponije „Vinča” predviđa raseljavanje neformalnog naselja najkasnije do kraja decembra 2018. godine. . Član 5. Odluke o neophodnosti iseljenja sa planom preseljenja domaćinstava koje žive u […]

Oglašen Javni uvid u Nacrt odluke o neophodnosti iseljenja sa planom preseljenja domaćinstava koje žive u neformalnom naselju na lokaciji deponije „Vinča”, kao i ponovnog uspostavljanja izvora prihoda sakupljača sekundarnih sirovina na deponiji “Vinča”

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove 16 – 30. avgust 2018. godine . Javni uvid u dokument Nacrt odluke o neophodnosti iseljenja sa planom preseljenja domaćinstava koje žive u neformalnom naselju na lokaciji deponije „Vinča”, kao i ponovnog uspostavljanja izvora prihoda sakupljača sekundarnih sirovina na deponije „Vinča”, izložen je na javni uvid u proceduri javnog […]

Održan konsultativni sastanak sa stanovnicima neformalnog naselja na telu deponije u Vinči

Sekretarijat za socijalnu zaštitu 14. jun 2018. godine . Sekretarijat za socijalnu zaštitu nekoliko puta je obilazio stanovnike neformalnog naselja na telu deponije u Vinči. Međutim, pravo na preseljenje priznato je samo onim porodicama koje su prisustvovale popisu obavljenom dve godine ranije, u junu 2016. godine. . Plan preseljenja domaćinstava koje žive u neformalnom naselju […]

Formirana Radna grupa za izradu i praćenje Plana preseljenja

Gradonačelnik grada Beograda 26. jun 2016. godine . Rešenjem  gradonačelnika grada Beograda br. 020-3678/16-G-01, od 26.06.2016. godine, obrazovana je Radna grupa za izradu i praćenje realizacije Plana preseljljenja. . Zadatak Radne grupe je da izradi predlog Plana preseljenja i isti dostavi Gradskom veću, odnosno Skupštini grada Beograda na usvajanje. Po usvajanju Plana preseljenja, zadatak Radne […]

Izvršen treći i konačni popis stanovnika neformalnog naselja na telu deponije u Vinči

Sekretarijat za socijalnu zaštitu, Centar za socijalni rad 8. jun 2018. godine . Prvi popis domaćinstava je obavljen dana 03.12.2014. godine, a drugi 16.01.2015. godine. . Dana 08.06.2016. godine izvršen je treći i konačni popis stanovnika neformalnog naselja na lokaciji i sprovedena je anketa o socijalno-ekonomskom statusu domaćinstava koja žive u neformalnom naselju na pomenutoj […]