Potpisan ugovor o JPP grada Beograda za pružanje usluge tretmana i odlaganja komunalnog otpada

Gradonačelnik Beograda u ime Sekretarijata za zaštitu životne sredine 29. septembar 2017. godine . Ugovor je potpisan sa predstavnicima konzorcijuma koji čine francuska kompanija Suez Groupe SAS i japanska kompanija Itochu I-Environment, odnosno predstavnicima firme koja je osnovana od strane ovog konzorcijuma za potrebe sprovođenja projekta JPP, Beo Čista Energija d.o.o. . Ugovor podrazumeva: izgradnju […]

Pokrenut konkurentni dijalog o JPP Grada Beograda za pružanje usluga tremana i odlaganja komunalnog otpada

Komisija za javnu nabavku mart 2016. godine . U konkurentnom dijalogu, koji se odvijao tokom marta, juna i decembra meseca 2016. godine, učestvovalo je 5 ponuđača / grupa ponuđača..Informacije o toku konkurentnog dijaloga pokazuju da je učesnicima bilo ponuđeno da se opredele između tri alternativna rešenja: 1. Izgradnja postrojenja za mehaničko-biološki tretman otpada (MBT) u […]

Objavljen Poziv za podnošenje prijava za priznavanje kvalifikacija za učešće u javnoj nabavci za projekat JPP Grada Beograda za pružanje usluga tremana i odlaganja komunalnog otpada

Sekretarijat za zaštitu životne sredine21. avgust 2015. godine . U dokumentu Poziv za podnošenje prijava za priznavanje kvalifikacija za projekat JPP Grada Beograda za pružanje usluga tremana i odlaganja komunalnog otpada, Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Beograda saopštava da odredbe Plana detaljne regulacije sanitarne deponije „Vinča”, GO Grocka („Sl. list grada Beograda”, […]

Potpisan ugovor sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC) o pružanju konsultantskih usluga u pripremi JPP za deponiju u Vinči

Gradska uprava grada Beograda 25. novembar 2014. godine . Savetodavni rad Međunarodne finansijske korporacije se sastoji od pružanja pomoći i saveta Gradu tokom sprovođenja aktivnosti koje su podeljene u dve uzastopne faze. Tokom prve faze, uključujući tu i pripremanje Projekta, sa aktivnostima sagledavanja tržišta i strukturiranja Projekta, Međunarodna finansijska korporacija je, zajedno sa svojim pravnim […]

Doneto Rešenje o obrazovanju Radne grupe za izgradnju sistema upravljanja otpadom Grada Beograda

Privremeni organ Skupštine grada Beograda 11. april 2014. godine . Rešenjem je određeno da Radna grupa:– pokreće, koordinira i sprovodi aktivnosti na pripremi i izgradnji sistema upravljanja otpadom koji je definisan Lokalnim planom upravljanja otpadom grada Beograda 2011 – 2020;– vrši izbor pravnih, tehničkih, ekonomskih i drugih konsultanata za izradu predloga projekata. . Član 87. […]