Odobren zahtev za lokacijske uslove

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove2. februar 2017. Dobijeni lokacijski uslovi, faza I. Osnov. PGR 2016. i PDR-ovi 2011 i 2016, urbanistički projekat 350.13-46/2016.

Početak radova

31.01.2017. Započeto kopanje temelja na mestu bivšeg skladišta fabrike “Novi dom”. Beobuild forum Prema navodima i datiranih fotografija korisnika Beobuild foruma, izgradnja je započeta pre dobijanja lokacijskih uslova kroz objedinjenu proceduru.

Otvorena javna prezentacija urbanističkog projekta

Mašinoprojekt, Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove17. oktobar 2016. Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju objekta na KP 7670/1 KO Voždovac.Detaljna razrada faze I; 17-24.10.2016;.Broj UP 350.13-46/2016.. “Novi stambeno-poslovni kompleks je projektovan kao kompaktni gradski blok, po modelu kondominijuma. Sa aspekta održivosti ovog sistema, on predstavlja kombinovani oblik individualne i zajedničke svojine nad stanom i […]

Usvojen PDR

“Sl.list Grada Beograda”, br.58/2016, Skupština grada Beograda08. jun 2016. Usvojen Plan detaljne regulacije šireg područja uz ulicu Vojvode Stepe – Faza I, gradska opština Voždovac. Određuje pravila građenja za područje koje obuhvataju granice plana. . Izvod iz Plana:Deo kp 7670/1 je svrstan u podzonu C1 .5. Pravila uređenja i građenja za površine ostalih namena5.1. Stanovanje […]

Usvojen PGR Beograda

“Sl.list Grada Beograda”, br. 20/2016, Urbanistički zavod Beograda, Skupština grada Beograda21. mart 2016. Operacionalizuje usvajanje i primenu 19 PGR-ova, kako je i ZPI iz 2009. predvide. PGR-ovi po prvi put sadrže pravila građenja za celo područje na koje se odnosi, a na osnovu kojih se može izdati građevinska dozvola. Sprovođenje plana za parcelu na adresi […]

Usvojen GUP Beograda

“Sl.list Grada Beograda”, br.11/2016., Urbanistički zavod Beograda, Skupština grada Beograda 07. mart 2016. Prema GUP-u, određeni su prostori od posebnog interesa za grad, koji su definisani kao budući veliki gradski projekti, a među njima i potez uz ulicu Vojvode Stepe. Usvaja se GUP koji operacionalizuje usvajanje i primenu 19 PGR-ova, kako je i Zakon o […]

Usvojen PDR

“Sl. list Grada Beograda”, br. 11/2011, Skupština grada Beograda12. april 2011. Usvojen Plan detaljne regulacije šireg područja uz ulicu Vojvode Stepe – Celina 1, blokovi (97d, 98, 10), između ulica Vojvode Stepe, Otokara Keršovanija, Bilećke, Mosorske, Bulevara Oslobođenja, Jovaničke i Novakove, gradska opština Voždovac. Izvod iz Plana:A.1.2. Cilj izrade plana:izgradnja– višeporodičnih stambeno-poslovnih objekata u kompaktnom […]

Usvojene izmene i dopune GUP-a

“Sl. list Grada Beograda”, br. 63/2009, Skupština grada Beograda31.12.2009. Pre usvajanja izmena GUP-a, predmetna parcela je u grafičkom prilogu o nameni površina Planirano stambeno tkivo predviđena za privredne delatnosti i privredne zone. Nije pronađena javno dostupna grafika Izmena i dopuna Generalnog urbanističkog plana.

Usvojen Zakon o planiranju i izgradnji

Narodna Skupština RS13. novembar 2009. Omogućava konverziju prava korišćenja zemljišta u pravo svojine zemljišta kupovinom objekata koji se na predmetnom zemljištu nalazi. Omogućava da se generalni urbanistički plan razrađuje i u određenoj meri menja planovima generalne regulacije kao planskim dokumentom koji obuhvata šire područje od plana detaljne regulacije i propisuje pravila građenja (obaveznu sadržina plana […]

Doneta odluka o izradi PDR-a

Skupština grada Beograda13. januar 2009. Odluka o izradi plana detaljne regulacije šireg područja uz ulicu Vojvode Stepe, Opština Voždovac.