Usvojen Zakon o planiranju i izgradnji

Narodna Skupština RS13. novembar 2009. Omogućava konverziju prava korišćenja zemljišta u pravo svojine zemljišta kupovinom objekata koji se na predmetnom zemljištu nalazi. Omogućava da se generalni urbanistički plan razrađuje i u određenoj meri menja planovima generalne regulacije kao planskim dokumentom koji obuhvata šire područje od plana detaljne regulacije i propisuje pravila građenja (obaveznu sadržina plana […]

Usvojen zakon o stečajnom postupku

“Sl.glasnik RS”, br.84/2004, Narodna Skupština RS Avgust 2004. Pojavljuje se mogućnost prodaje resursa kompanija u društvenom vlasništvu ukoliko ne postoji mogućnost za uspešnu reogranizaciju.

Usvojen zakon o privatizaciji

“Sl.glasnik RS”, br. 38/2001, Narodna Skupština RS Jun 2001. Zakon kojim se uređuju uslovi i postupak privatizacije društvenog kapitala. Omogućava prelazak društvenog kapitala u privatni.