blog

Data Saglasnost na Predmer i predračun radova održavanja javne zelene površine – park Ušće

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

10. avgust 2017. godine

U saglasnosti Zavoda za zaštitu spomenika kulture navedeno je sledeće:

„Uvidom u dostavljeni Predmer i predračun radova održavanja javne zelene površine – park Ušće, koji je izradilo JKP „Zelenilo Beograd” iz Beograda, Mali Kalemegdan br. 8, odgovorni projektant Marko Đ. Kanjo, dipl. inž. pejz. arh, mišljenja smo da je urađen u skladu sa uslovima za preduzimanje mera tehničke zaštite za prostor javne zelene površine „Park Prijateljstva” – Ušće, Gradske opštine Novi Beograd i Zemun, definisanim aktom ovog Zavoda br. 0490/17, od 24.05.2017. godine”

Međutim, akt Zavoda br. 0490/17, od 24.05.2017. godine sadržao je sledeću napomenu: „Predmetni uslovi izrađeni su na osnovu trenutno raspoložive dokumentacije, koja je još uvek u fazi izrade – Plana detaljne regulacije multifunkcionalnog sportsko-kulturnog sadržaja na području „Parka prijateljstva” – Ušće, Gradske opštine Novi Beograd – Zemun, te će konačni uslovi zaštite nepokretnih kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu za predmetni prostor biti definisani u okviru navedenog planskog dokumenta, po njegovom usvajanju”.

Uprkos tome što se u trenutku izdavanja saglasnosti Plan detaljne regulacije multifunkcionalnog sportsko-kulturnog sadržaja na području „Parka prijateljstva” – Ušće, Gradske opštine Novi Beograd – Zemun, nalazio tek u fazi izrade nacrta planskog dokumenta, data je saglasnost na predmer i predračun radova u parku Ušće.

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.