blog

Dato mišljenja da za radove na javnoj zelenoj površini u parku „Ušće” nije neophodno pribavljanje građevinske dozvole ili rešenja o odobrenju za izvođenje radova

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove
14. jul 2017.

„Odredbom stava 1. člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/2013 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14) nabrojani su radovi za koje se, u skladu sa navedenim Zakonom, izdaje rešenje kojim se odobrava izvođenje tih radova, a koje izdaje organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole, dok je stavom 2. propisano da se rešenje o  odobrenju izvođenja radova izdaje investitoru koji ima odgovarajuće pravo u skladu sa članom 135. ovog Zakona, koji dostavi idejni projekat u skladu sa pozakonskim aktom kojim se uređuje sadržina tehničke dokumentacije prema klasi objekta, odnosno tehnički opis i popis radova na izvođenju radova na investicionom održavanju, odnosno uklanjanja prepreka za kretanje osoba sa invaliditetom, a uredio je odnose sa jedinicom lokalne samouprave u pogeldu doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta i platio odgovarajuću administrativnu taksu.

Članom 144. Zakona o planiranju i izgradnji propisano je da za izgradnju pojedine vrste objekata, odnosno izvođenje radova nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa za gradnju, odnosno izvođenje radova (dečija igrališta, pešačke staze).

Imajući u vidu napred izneto obaveštavamo vas da navedeni planirani radovi na javnoj zelenoj površini u parku “Ušće” (izgradnja dečijih igrališta, postavljanje opreme za igru dece i rekreaciju građana, održavanje postojećih i izgradnju pešačkih staza i sl.) nije radovi za koje je potrebno pribavljanje građevinske dozvole ili odobrenje za izvođenje radova u smislu odredaba Zakona o planiranju i izgradnji.”


Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.