blog

Doneta odluka o izradi Plana detaljne regulacije za gondolu Kalemegdan – Ušće, GO Stari grad i Novi Beograd

„Službeni list grada Beograda”, br. 19/17, Skupština grada Beograda
21. april 2017.

Član 2.
„Okvirnom granicom plana detaljne regulacije obuhvaćen je deo područja gradskih opština Stari grad i Novi Beograd, trasa kabinske žičare u delu zelenih površina Parka Ušće, zaštićenih područja Кalemegdana, kulturnog dobra od izuzetnog značaja „Кosančićev venac” i dobra pod prethodnom zaštitom „Priobalna zona Novog Beograda”, kao i deo akvatorije reke Sava, sa vezama saobraćajnica i infrastrukture do postojeće, odnosno planirane mreže, površine oko 11 hektara”.

Član 3.
„Planski osnov za izradu plana detaljne regulacije predstavlja Plan generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – grad Beograd (celine I–XIX), („Službeni list Grada Beograda”, br. 20/16 i 97/16), prema kome su u okviru predložene granice plana detaljne regulacije planirane površine za: komercijalne sadržaje, objekte i komplekse javnih službi, saobraćajne površine, vodne i infrastrukturne površine i javne zelene površine.”

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.