blog

Doneto Rešenje o obrazovanju Radne grupe za izgradnju sistema upravljanja otpadom Grada Beograda

Privremeni organ Skupštine grada Beograda

11. april 2014. godine

.

Rešenjem je određeno da Radna grupa:
– pokreće, koordinira i sprovodi aktivnosti na pripremi i izgradnji sistema upravljanja otpadom koji je definisan Lokalnim planom upravljanja otpadom grada Beograda 2011 – 2020;
– vrši izbor pravnih, tehničkih, ekonomskih i drugih konsultanata za izradu predloga projekata.

.

Član 87. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS”, br. 129/2007, 83/2014 – dr. zakon): „Ako se u jedinici lokalne samouprave ne sprovedu izbori za odbornike ili ako se posle sprovedenih izbora ne konstituiše skupština u skladu sa ovim zakonom u roku od dva meseca od objavljivanja rezultata izbora, Vlada imenuje privremeni organ iz člana 86. stav 4. ovog zakona koji obavlja tekuće i neodložne poslove iz nadležnosti skupštine i izvršnih organa jedinice lokalne samouprave.“

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.