blog

Doneto Rešenje o priznavanju statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije za elektranu na otpad „EfW Vinča”

Ministarstvo rudarstva i energetike

27. septembar 2019. godine

.

Član 71. Zakona o energetici i član 6. Uredbe o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije, privremenog povlašćenog proizvođača i proizvođača iz obnovljivih izvora energije („Sl. glasnik RS”, br. 56/16, 60/17 i 54/19), propisuju da se status privremenog povlašćenog proizvođača odobrava energetskom subjektu odnosno fizičkom licu koje „može da pristupi građenju elektrane iz člana 70. st. 1. i 2. ovog zakona, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata”.

.

Član 138a Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/2013-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/2019), propisuje uslove za pristupanje izgradnji objekata kao: „građenju (se) može pristupiti na osnovu pravnosnažnog rešenja o građevinskoj dozvoli i prijavi radova iz člana 148. ovog zakona”, gde član 148. definiše uslove i proceduru izdavanja potvrde o prijavi radova.

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.