blog

Izgrađen projekat preparcelacije

Urbanistički zavod Beograda
Februar 2013.


Projekat prepracelacije katastarskih parcela 7764/23 i 7764/44 KO
Voždovac u naselju “Stepa Stepanović” kojim je izvršena preparcelacija navedenih katastarskih parcela i formirano 6 građevinskih parcela za izgradnju komercijalnih sadržaja (GP1 – GP-6) i 1 parcela za servisnu saobraćajnicu (U1).

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.