Javnost na distanci - demokratija u krizi

/ istraživanja

Analiza procesa Ranog javnog uvida i Javnog uvida na odabranim primerima u periodu pandemije 2020-2021.

Zaključci koji se odnose na transparentnost i kvalitet informisanja građana

Analiza dva plana na ranom javnom uvidu i javnom uvidu u periodu pandemije virusa kovid-19, odabranih usled velike pažnje javnosti, zvaničnika i medija, koja im je posvećena, ukazala je na nekoliko opštih zaključaka koji se mogu izvesti u vezi s transparentnošću i kvalitetom informisanja građana.

  • Zvanična internet stranica Grada Beograda ne oslikava niti odgovara na medijsku pažnju koja prati veliko interesovanje javnosti, izražavanje značajnog broja različitih stavova i brojne izjave zvaničnika u vezi s planovima na javnim uvidima, čime ne uspeva da se pozicionira kao javni servis koji služi za provereno i tačno informisanje javnosti primarno u vezi s ovim procedurama.

  • Izjave gradskih zvaničnika prenesene na zvaničnu internet stranicu Grada Beograda dominantno su ocenjene kao netačne ili upitne, odnosno neutemeljene. Rezultati analize impliciraju da nasuprot tome da se pravoverno informiše javnost, zvaničnom internet stranicom Grada Beograda u kontinuitetu se javnost dovodi u zabludu u vezi s procedurama i sadržajem urbanističkih planova.

  • Značajan broj neutemeljenih i netačnih izjava gradskih zvaničnika prenesenih na zvaničnu internet stranicu Grada Beograda i u vodećim medijima ukazuje na odsustvo odgovornosti javnih funkcionera pri predstavljanju rada javnih institucija, što dalje implicira značajne nedostatke u postojećem modelu upravljanja koji teži da se temelji na demokratskim načelima.

  • Pored uočene duboke polarizacije između stavova građana i različitih eksperata s jedne strane, i gradskih zvaničnika s druge strane, primetno je i odsustvo bilo koje vrste dijaloga, pa i u odnosu na teme i pitanja koja se potežu u medijima. Naime, dok se s jedne strane u medijima postavlja značajan broj različitih pitanja, u izjavama gradskih zvaničnika ponavlja se nekoliko istovetnih tema i odgovora, koji su u oba analizirana slučaja značajno manjeg obuhvata od sadržaja postavljenih pitanja i s izostankom odgovora na iznete konkretne parametre i zahteve.

  • Rezultati analize su pokazali da od strane javnih institucija, veliko interesovanje koje su javnost i mediji iskazali za dva analizirana plana na javnom uvidu nije iskorićeno kao potencijal za građenje javne diskusije, osnaživanje i razvoj participacije i unapređenje demokratskog modela upravljanja, već se nasuprot tome aktivno teži da se javnost pasivizira i isključi iz procesa donošenja odluka od javnog interesa.

  • Rezultati analize su pokazali tendenciju gradskih zvaničnika da legitimitet interesa koji je izražen u javnosti deli prema tome da li je u pitanju „privatni“ ili „javni“ interes, odnosno da se u procedurama participacije (RJU, JU) legitimnim smatraju samo interesi koje vlasnici parcela u obuhvatu plana iskazuju, dok se interesi drugih građana koji se mahom temelje na odbrani javnih dobara odbacuju kao nelegitimni. Ovakva podela je direktno u suprotnosti s demokratskim načelom upravljanja i omogućavanjem participacije svih zainteresovanih strana u artikulaciji i zaštiti javnog interesa, kao temelju demokratskog uređenja.


Za više detalja o relevantnim dokumentima pogledajte publikaciju i poglavlje Zakonom predviđena participacija i preporuke.