Ka kolaborativnom upravljanju

/ javni događaji

Obuka: Demistifikacija planiranja

Preduslov za aktivno učešće građana i drugih zainteresovanih strana u urbanističkom planiranju i donošenju odluka od javnog interesa jeste pristup jasnim i pouzdanim informacijama, a zatim i razumevanje procesa izrade urbanističkih i prostornih planova. Procesi izrade planova su veoma složeni – procedure i mehanizmi su komplikovani, učesnici mnogobrojni, a interesi sukobljeni. U kakofoniji koja se može čuti oko svakog pojedinačnog slučaja izgradnje u Srbiji, manjka informacija i odsustva dijaloga, pristup pouzdanim informacijama je nejasan, što poziciju građana čini veoma nepovoljnom i onemogućava njihovo aktivno učešće.

Obuka je namenjena svima koji su zainteresovani (građanima, stručnjacima i drugim zainteresovanim stranama) da bolje razumeju osnovne elemente procesa urbanističkog i prostornog planiranja i osposobe se za samostalan pristup i čitanje  informacija od javnog značaja u ovim oblastima.

Obuka se sastoji iz tri segmenta koji su realizovani od 8. do 10. februara 2021. Prvi segment posvećen je razumevanju procesa planiranja – institucija koje u njemu učestvuju, planova i procedura njihove izrade, različitih interesa koji se tom prilikom ispoljavaju. Drugi i treći segment usmereni su na osposobljavanje zainteresovanih učesnika za samostalan pristup i čitanje informacija od javnog značaja, odnosno korišćenje javno dostupnih informacionih sistema u oblasti prostornog razvoja  – geografskih informacionih sistema (GIS), kako na republičkom, tako i na gradskom nivou.  

Demistifikacija institucija

Siniša Trkulja

Predstavljanje različitih institucija koje učestvuju u planiranju, njihovih uloga i nadležnosti u proceduri izrade plana i participacije sa građanima.

Demistifikacija institucija
Play Video

Demistifikacija planova

Ana Graovac

Predstavljanje različitih vrsta planova (prostorni i urbanistički, strateški i detaljni planovi), njihovih tema, uloga, obuhvata i sadržaja.

Demistifikacija planova
Play Video

Demistifikacija interesa

Jasmina Đokić

Predstavljanje različitih vrsta interesa (individualnih/privatnih, zajedničkih i opštih/ javnih) i njihovih uticaja na planiranje korišćenja građevinskog zemljišta.

Demistifikacija interesa
Play Video

GIS u gradovima i opštinama Srbije

Klara Danilović

Upoznavanje sa Geografsko informacionim sistemima, šta je GIS? U kojoj meri gradovi i opštine u Srbiji koriste GIS kao alat za izradu i prikaz urbanističkih planova, i kao instrument za praćenje promena u prostoru? Mreža za GIS je radno telo Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) koje je osnovano u cilju promovisanja korišćenja geografskih informacionih sistema u gradskim i opštinskim administracijama. Koliko gradova i opština je u mogućnosti da primeni GIS i šta su glavne prepreke u masovnijoj primeni ovog alata?

GIS u gradovima i opstinama Srbije
Play Video

eProstor

Siniša Trkulja

eProstor je koncept elektronskih usluga za potrebe prostornog i urbanističkog planiranja koji se odnosi na elektronske procedure izrade i sprovođenja planskih dokumenata i organizaciju prostornih podataka u planskim dokumentima.

Centralni registar planskih dokumenata: www.planskidokumenti.gov.rs/ -> Servisi -> Javni portal

eProstor
Play Video

Geoportal GeoSrbija

Milena Ivanović

Geosrbija je geoportal Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka koji uređuje Republički geodetski zavod. Na prezentaciji će biti predstavljene široke mogućnosti korišćenja portala Geosrbija, poput pretraživanja i kombinovanja podataka, kao i upoznavanje sa brojnim setovima podataka u okviru portala.

Geoportal GeoSrbija dostupan na adresi: https://geosrbija.rs/

Geoportal GeoSrbija
Play Video

GIS URBEL

Ana Graovac

GIS URBEL je aplikacija za pregled važećih urbanističkih planova u  Beogradu. Predstavljanje aplikacije obuhvata vrstu podataka/planova koji se prikazuju, mogućnosti njihovog pretraživanja i „čitanja“ tekstualnih  i grafičkih priloga.

GIS Urbel (direktan link) dostupan preko veb sajta Urbanističkog zavoda Beograda, na adresi: https://urbel.com/

GIS Urbel
Play Video

GIS BEOLAND

Ksenija Radovanović

Kratak prikaz osnovnih alatki za čitanje važećih planova iz fotelje, korišćenjem aplikacije GIS Beoland. GIS Beoland je začetak GIS servisa Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, dostupan na adresi https://gis.beoland.com/smartPortal/gisBeoland

GIS Beoland
Play Video

GIS Zelenih površina Beograda

Vodi: Anica Teofilović

Predstavljanjem aplikacije „GIS zelenih površina Beograda“ biće prikazan prostorni i tematski obuhvat baze podataka, vrste objekata i prateći atributi, način pretraživanja i osnovne funkcionalnosti koje su na raspolaganju.

GIS Zelenih površina Beograda dostupan na adresi:
http://gispublic.zelenilo.rs/giszppublic

GIS Zelenih povrsina
Play Video