Mali VELIKI pojmovnik urbanističkog planiranja

/ istraživanja

4 faze izrade plana

Faza 3: Nacrt urbanističkog plana – javni uvid (JU) i javna sednica

Druga tačka u kojoj mogu da učestvuju građani je kada se na javni uvid izlaže nacrt plana koji je bliži gotovom rešenju.

Јavni uvid (JU) traje minimum 30 dana. U izuzetnim slučajevima može trajati 15 dana – ukoliko se radi o manjim izmenama i dopunama plana, precizno definisanim Pravilnikom, ili kada se ponavlja javni uvid u deo nacrta plana.

Obaveštavanje javnosti o javnom uvidu je isto kao i za rani javni uvid koji je prethodio – u sedištu jedinice lokalne samouprave, na internet stranici nosioca izrade planskog dokumenta, jedinice lokalne samouprave, nosioca izrade ili donosioca plana, i u dnevnom i lokalnom listu sa kojim nadležni organ ima potpisan ugovor o oglašavanju.

Predstavljanje nacrta plana i primedbovanje

Nacrt plana na javnom uvidu sadrži sve elemente konačnog planskog rešenja.

Kao i tokom ranog javnog uvida, nosilac izrade plana je u obavezi da omogući stručnu pomoć za razumevanje izloženog plana, sada već kompleksnog planskog dokumenta. U zavisnosti od toga da li je u pitanju urbanistički ili prostorni plan, stručna pomoć se drugačije organizuje:

  • Tokom javnog uvida u urbanistički plan, predstavnik obrađivača je na raspolaganju za pitanja javnosti, u određenim i objavljenim terminima, u prostorijama u kojima se održava javni uvid.
  • Tokom javnog uvida u prostorni plan, obavezno je održavanje barem jedne javne prezentacije plana, najkasnije 10 dana pre završetka javnog uvida.
  • Za javni uvid u nacrt urbanističkog plana, javna prezentacija je propisima data kao mogućnost, ali nije obaveza. Građani mogu nadležnima da upute zahtev da se ona održi, a od procene nadležnih zavisi da li će biti održana.

 

Kao i tokom ranog javnog uvida, svoje komentare na plan mogu da daju svi zainteresovani, uključujući i građane i institucije javnog sektora, na isti način kao i tokom ranog javnog uvida (pisarnica, ili gde je to praksa, i poštom).

Javna sednica Komisije za planove

Nakon završenog javnog uvida sledi javna sednica Komisije za planove. Njoj mogu da prisustvuju svi zainteresovani, a građani koji su prethodno podneli primedbu imaju prava i da je na sednici dodatno obrazlože. Obrađivač plana ima obavezu da prisutnima obrazloži svoj odgovor na svaku podnetu primedbu.

Izveštaj o javnom uvidu

Nakon javnog dela, sledi zatvoreni deo sednice Komisije za planove. Na njemu, komisija za planove formira konačan stav o planskom rešenju. Na osnovu toga i svih drugih podataka s javnog uvida se formira Izveštaj o obavljenom javnom uvidu u nacrt planskog dokumenta. Kao deo dokumentacione osnove, izveštaj je dostupan javnosti na zahtev u sedištu donosioca plana, tokom čitavog perioda važenja planskog dokumenta.

Nacrt plana se koriguje u skladu sa Izveštajem o javnom uvidu i upućuje dalje u proceduru donošenja.