Mali VELIKI pojmovnik urbanističkog planiranja

/ istraživanja

4 faze izrade plana

Faza 1: Odluka o izradi plana

Podnošenje Inicijative za izradu plana

U opštem smislu, tri su razloga zbog kojih se pokreće izrada plana:

  • zakonska je obaveza da važeći strateški ili regulacioni plan pokriva određenu teritoriju,
  • planovi šireg obuhvata („višeg reda“) nalažu izradu detaljnijih planova da bi se određena teritorija specifičnije planski razradila kako bi mogli da se izdaju uslovi za izgradnju,
  • postoji privatna ili javna potreba da se uradi novi plan.

 

U najvećem broju slučajeva, planovi se izrađuju kada je potrebno stare planove zameniti novim, ili kada postoji interes da se na određenoj teritoriji nešto izgradi, uredi ili reši problem, a planovi šireg obuhvata nalažu da se to definiše i promisli kroz izradu detaljnijeg plana.

Izrada svakog plana započinjem podnošenjem Inicijative za izradu plana. Za regulacione planove, inicijativu može podneti bilo ko – uprava, institucija, pravno ili fizičko lice, investitori, građani… U praksi, inicijativu za izradu plana najčešće podnosi javni ili privatni sektor – institucije i organi uprave ili investitori, a u odnosu na to se obezbeđuje i finansiranje čitavog procesa. Bez obzira na to ko podnosi inicijativu i ko finansira plan, celokupna procedura izrade plana je istovetna – nadležnosti i odgovornosti su u rukama institucija i organa uprave. Podneta Inicijativa ulazi u proceduru koju sprovode organi uprave i informacije o njoj nisu dostupne javnosti, sve do usvajanja Odluke o izradi plana. 

Od inicijative do odluke

Na osnovu inicijative, nosilac izrade plana – organ za poslove prostornog i urbanističkog planiranja (u Beogradu je to Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove), u saradnji s nadležnim institucijama javnog sektora, izrađuje Elemente za odluku o izradi plana.

Obavezno je mišljenje institucije nadležne za zaštitu životne sredine da li je potrebna izrada strateške procene uticaja plana na životnu sredinu.

Šta sve sadrži odluka o izradi plana

Već Elementi za odluku o izradi plana sadrže osnovne informacije o planu i proceduri njegove izrade: granice područja koje plan obuhvata, uslove i smernice iz planske dokumentacije, ciljeve izrade plana, da li je nužna izrada strateške procene uticaja na životnu sredinu, podatke o investitoru, podatke o nosiocu izrade, rokove u kojima se očekuje završetak, mesto i način obavljanja javnog uvida i drugo.
Procedura je ista i kada je u pitanju izmena važećeg plana.

Stručna provera pre usvajanja

Sadržaj Elemenata za odluku o izradi plana proverava organ uprave nadležan za stručnu kontrolu planskih dokumenata – komisija za planove (Skupštine grada Beograda). Komisija ovaj predlog može da vrati na doradu ili ako je sa njim saglasna, da formira Predlog odluke o izradi plana i uputi ga dalje na usvajanje.

Donošenje Odluke o izradi plana za urbanističke planove je u nadležnosti skupština. U zavisnosti od područja koje plan obuhvata, to je Narodna skupština Republike Srbije, Skupština autonomne pokrajine, Skupština grada Beograda ili skupština jedinice lokalne samouprave. Za odlučivanje o većini prostornih planova nadležna je Vladа Republike Srbije (više u poglavlju Prostorni plan).

Obaveštavanje javnosti

Nakon što skupština izglasa Odluku o izradi (ili izmeni) plana, ona se objavljuje u odgovarajućem službenom glasilu i prvi put postaje dostupna javnosti.