Mali VELIKI pojmovnik urbanističkog planiranja

/ istraživanja

Učesnici, interesi i odgovornost

Učesnici u planiranju

Učesnici u proceduri izrade plana, kao i njihove nadležnosti i obaveze propisani su Zakonom o planiranju i izgradnji i pratećim pravilnikom.  Mogu se podeliti u tri grupe:

  • Javni sektor: državna uprava na različitim nivoima (nacionalni, pokrajinski, lokalni) i brojne javne institucije,
  • Privatni sektor: „investitori“, koji nisu homogena grupa – finansijske institucije (banke, fondovi), kompanije koje posluju na tržištu nekretnina, mali ulagači i preduzetnici koji poseduju nekretnine…
  • Civilni sektor: neposredno zainteresovani građani, nevladine organizacije i institucije, komšijske i neformalne inicijative i grupe građana, stručnjaci koji deluju nezavisno od vlade i ekonomije…

Ko odlučuje o planovima?

Donosilac planskog dokumenta - skupština

Skupština (Narodna skupština Republike Srbije, Skupština autonomne pokrajine, Skupština grada Beograda ili skupština jedinice lokalne samouprave) je donosilac planskog dokumenta.

Skupština grada Beograda: usvaja plan, usvaja Odluku o izradi plana, imenuje Glavnog urbanistu, predlaže ⅔ članova Komisije za planove.

Skupštinski odbornici mogu da podnesu amandman na plan i da glasaju za i protiv podnetih amandmana —— Skupština grada Beograda može suštinski da izmeni plan, i to u završnoj fazi usvajanja.

Komisija za planove - stručno telo skupštine

Komisija za planove je stručno telo skupštine. 

Komisija za planove Skupštine grada Beograda: vrši stručnu kontrolu, prati proces izrade plana, proverava zakonitost procedura i planova, sastavlja izveštaj o javnim uvidima, podnetim primedbama i odgovorima.

Ukoliko pristigle primedbe suštinski menjaju plansko rešenje, Komisija za planove može da donese odluku da se javni uvid ponovi.

Ko čini Komisiju za planove? 2/3 članova predlaže Skupština grada Beograda, 1/3 članova predlaže Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Predsednik Komisije za planove je Glavni gradski urbanista.

Nosilac izrade plana

Nosilac izrade plana je organ uprave nadležan za proceduru pripreme, izrade i usvajanja plana.

Nosilac izrade plana: organizuje javne uvide, evidentira primedbe, prikuplja dokumentaciju, podloge i mišljenja, sprovodi celokupnu proceduru pripreme, izrade, usvajanja i objavljivanja plana, trajno čuva čitavu dokumentaciju plana.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove je nosilac izrade svih planova na teritoriji Beograda

Obrađivač plana

 Obrađivač plana je javno urbanističko preduzeće ili privatna firma – stručni tim zadužen za izradu urbanističkog plana.

Obrađivač plana su urbanisti i drugi stručnjaci koji izrađuju plansko rešenje, na osnovu uslova javnih preduzeća, primedbi prikupljenih na javnim uvidima i zaključcima (i smernicama) Komisije za planove.

Urbanistički zavod Beograda je obrađivač najvećeg broja planova u Beogradu.