Mali VELIKI pojmovnik urbanističkog planiranja

/ istraživanja

4 faze izrade plana

Faza 4: Usvajanje plana

Nakon završetka javnog uvida, nacrt plana koji je korigovan u skladu s Izveštajem o javnom uvidu se u formi Predloga plana upućuje skupštini na usvajanje.

U ovoj završnoj fazi, u zavisnosti od lokalnih propisa, skupštinski odbornici ili grupa građana (u određenom broju) mogu suštinski da izmene plan podnošenjem amandmana na plan. Da  bi amandman ostvario uticaj na plan, potrebno je da ga skupštinska većina izglasa.

Nakon usvajanja, tekstualni deo planskog dokumenta objavljuje se u odgovarajućem službenom glasilu – Službenom listu ili glasniku.

Nakon toga, plan je važeći i počinje njegova primena.

Svi važeći planski dokumenti moraju biti dostupni u elektronskom obliku na internetu, kao i na zahtev u analognom obliku, u sedištu organa nadležnog za donošenje ili organa nadležnog za poslove prostornog planiranja i urbanizma.