blog

Objavljen Poziv za podnošenje prijava za priznavanje kvalifikacija za učešće u javnoj nabavci za projekat JPP Grada Beograda za pružanje usluga tremana i odlaganja komunalnog otpada

Sekretarijat za zaštitu životne sredine
21. avgust 2015. godine

.

U dokumentu Poziv za podnošenje prijava za priznavanje kvalifikacija za projekat JPP Grada Beograda za pružanje usluga tremana i odlaganja komunalnog otpada, Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Beograda saopštava da odredbe Plana detaljne regulacije sanitarne deponije „Vinča”, GO Grocka („Sl. list grada Beograda”, 17/15) nisu obavezujuće za potencijalne učesnike u konkuretnom dijalogu o javno-privatnom partnerstvu za tretman komunalnog otpada, te izričito navodi da će Grad Beograd pristupiti izmenama planova u okviru svoje nadležnosti kako bi se izašlo u susret tehničkom predlogu izabaranog ponuđača.

Predlog projekta JPP grada Beograda za pružanje usluga tretmana i odlaganja komunalnog otpada (Sekretarijat za zaštitu životne sredine, 24. jun 2015. godine), u delu 4. Poslovni plan, podnaslov 4.2. Tehnička rešenja za tretman otpada, pokazuje da je uputstvo ponuđačima da se, prilikom sastvljanja ponuda, ne moraju držati važećih propisa Grada Beograda, rezultat „kritičkog osvrta” na Plan upravljanja otpadom na teritoriji grada Beograda 2011-2020, koje su izvršili Grad Beograd i konsultanti u postupku pripreme javno-privatnog partnerstva, IFC.

Na osnovu ovakvog poziva dobijeno je 11 prijava zainteresovanih ponuđača, od kojih je 5 dobilo potvrdu o priznavanju kvalifikacija, a time i pravo učešća u konkurentnom dijalogu za javno–privatno partnerstvo grada Beograda u pružanju usluge tretmana i odlaganja komunalnog otpada.

„Iako Plan detaljne regulacije predviđa osnovni plan, u meri u kojoj je neophodno, delovi dokumenta koji se na to odnose mogu biti izmenjeni odlukom Grada kako bi se uzeo u obzir tehnički predlog Izabranog ponuđača”.

„Podnosioci prijave mogu slobodno da biraju da li će (i) KO prethodno tretirati u MBT postrojenju kako bi dobili ČPG ili ČOG („refuse derived fuel“ or „solid recovered fuel, odnosno gorivo iz otpada) koje se potom spaljuje, ili će (ii) spaljivati prethodno netretirani KO”.

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.