blog

Oglašen Rani javni uvid u Nacrt izmena i dopuna PDR sanitarne deponije „Vinča”

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

29. januar – 12. februar 2018. godine

.

Razlog pristupanju proceduri izmena i dopuna Plana detaljne regulacije sanitarne deponije “Vinča”, GO Grocka („Sl. list grada Beograda”, 17/15) obrazložen je činjenicom da tehnološko rešenje izabrano tokom konkurentnog dijaloga vođenom radi potpisivanja Ugovora o javno-privatnom partnerstvu u pružanju usluge tretmana i odlaganja komunalnog otpada nije u skladu sa ovim planom detaljne regulacije i odredbama Lokalnog plana upravljanja otpadom grada Beograda 2011 – 2020 („Sl. list grada Beograda”, br. 28/11).

.

Rani javni uvid trajao je od 29. januara do 12. februara (15 dana).

.

„Ugovorom o javno-privatnom partnerstvu u pružanju usluge tretmana i odlaganja komunalnog otpada između grada Beograda – Sekretarijata za zaštitu životne sredine i privatnog partnera, predviđena je izmena i dopuna PDR-a Vinča, u skladu sa tehničkim rešenjem koje je izabrano u postupku konkurentnog dijaloga.  

Plan detaljne regulacije sanitarne deponije „Vinča”, gradska opština Grocka (“„Službeni list grada Beograda”, br. 17/15) rađen je u skladu sa Lokalnim planom upravljanja otpadom grada Beograda 2011-2020, koji je donet 2011.godine i kojim je planirano unapređenje sistema upravljanja otpadom. Planom su definisani ciljevi koje je potrebno dostići, kao i problemi koje treba rešiti kako bi sistem fukncionisao u skladu sa zakonom i visokim standardima EU, kao i izgradnja postrojenja za tretman i odlaganje otpada. Lokalni plan je takođe bio osnov za pokretanje i vođenje postupka konkurentnog dijaloga, u kome su učestvovali ponuđači, u međunarodnom tenderu. Grad Beograd je tokom postupka konkurentnog dijaloga, koji je vođen u tri runde, došao do tehničkog rešenja koje zadovoljava potrebe i zadate kriterijume u upravljanju otpadom. Stoga je potrebno izvršiti izmene i dopune PDR-a sanitarne deponije “Vinča”, kako bi se tehničko rešenje koje je grad Beograd izabrao moglo realizovati”.

– Elaborat za rani javni uvid, Tekstualni deo, Uvod.

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.