blog

Oglašen Rani javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije multifunkcionalnog sportsko-kulturnog sadržaja na području „Parka prijateljstva” – Ušće, GO Novi Beograd – Zemun

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove
17. maj – 01. jun 2017.


„Predlog planskog rešenja rezultat je sveobuhvatnog i multidisciplinarnog pristupa planiranja i sagledavanja predmetnog prostora i šireg okruženja i integrisanja:
– uslova i smernica iz plana višeg reda,
– postojeće relevantne planske i druge dokumentacije;
– programskog zadatka za predmetni plan koji je dostavila Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda,
postojećih elemenata razrade i stručne provere kao što su analize, konkursna rešenja i posebno Studija „Ušće park – people’s park“ (”Gehl Architects”, 2017),
– zaključaka sa niza radnih sastanaka koji su održani u periodu februar-april 2017. godine, sa nadležnim institucijama, a vezano za „paralelne” akcije na projektovanju i uređenju prostora, sa više aspekata.

Koncept planskog rešenja zasniva se na:
– formiranju identiteta predmetnog područja kao centralnog gradskog parka i priobalne zone,
– potrebi za aktiviranjem prostora parka uvođenjem novih sadržaja ali i usklađivanjem ponude sadržaja sa karakterom prostora,
– njegovom povezivanju sa okruženjem i boljoj dostupnosti i pristupačnosti korisnicima, na svim nivoima,
– maksimalnom očuvanju svih prirodnih, kulturnih, urbanističkih vrednosti i kvaliteta životne sredine i poštovanje svih specifičnih uslova zaštite i ograničenja.

Takođe, predlog planskog rešenja je usklađen i sa zakonom propisanim sadržajem tekstualnih i grafičkih delova Elaborata za rani javni uvid i u tom smislu sadrži samo najosnovnije odrednice vezane za planiranu namenu površina, saobraćajno i infrastrukturno rešenje i orijentacione planirane sadržaje, dok će detaljna razrada rešenja, zasnovana pomenutim instrumentima razrade, merama zaštite prostora i ograničenjima izgradnje, kao i daljoj saradnji sa nadležnim institucijama i drugim relevantnim učesnicima u planiranju, biti predmet izrade Nacrta plana.”

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.