blog

Oglašen Rani javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije za gondolu Kalemegdan – Ušće, GO Stari grad i Novi Beograd

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

13. septembar – 27. septembar 2017. godine

3.3. Napomene uz izvode iz planskih dokumenata višeg reda:

„Plan generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – grad Beograd (celine I – XIX) (“Službeni list grada Beograda”, br. 20/16 i 97/16) nije usklađen sa planom višeg reda, Generalnim urbanističkim planom Beograda (“Službeni list grada Beograda”, br. 11/2016), u pogledu odredbe koja se tiče mogućnosti razvoja alternativnih vidova prevoza koji bi povezali atraktivne lokalitete na desnoj i levoj obali reke Save.

Planom generalne regulacije Beograda zabranjuje se postavljanje dalekovoda, žičanih sajli za alternativni prevoz i rekreaciju u području Beogradske tvrđave i u njenim širim vizurama i akvateritorijalnim obuhvatima, dok se Generalnim urbanističkim planom predviđa razvoj komplementarnih vidova saobraćaja (uspinjače, liftovi, pokretna stepeništa, žičare) naročito na rekama Savi i Dunavu, u cilju ostavrivanja pozitivnih saobraćajnih efekata i unapređenja turističke ponude grada.

Budući da su navedene odredbe planova koji čine planski osnov međusobno neusaglašene, u ovom Planu detaljne regulacije primenjuju se odgovarajuće odredbe plana višeg reda, a u skladu sa članom 33. Zakona o planiranju i izgradnji, koji propisuje obavezu usklađenosti planskih dokumenata užeg područja sa dokumentima šireg područja”.

izvor: 3.3. Napomene uz izvode iz planskih dokumenata višeg reda, Elaborat za Rani javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije za gondolu Kalemegdan – Ušće, GO Stari grad i Novi Beograd.

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.