blog

Pokrenut konkurentni dijalog o JPP Grada Beograda za pružanje usluga tremana i odlaganja komunalnog otpada

Komisija za javnu nabavku

mart 2016. godine

.

U konkurentnom dijalogu, koji se odvijao tokom marta, juna i decembra meseca 2016. godine, učestvovalo je 5 ponuđača / grupa ponuđača.
.
Informacije o toku konkurentnog dijaloga pokazuju da je učesnicima bilo ponuđeno da se opredele između tri alternativna rešenja:

1. Izgradnja postrojenja za mehaničko-biološki tretman otpada (MBT) u Vinči, koje će proizvoditi gorivo (RDF); Transport RDF na lokaciju Cerak udaljenu oko 15km od Vinče; Izgradnja kogenerativnog postrojenja za proizvodnju električne i toplotne energije iz RDF (CHP) na Ceraku, u blizini postojeće toplane; Transport otpada nastalog kao produkt sagorevanja na lokaciju u Vinči, gde će biti izgrađene nove deponije;

2. Transport netretiranog komunalnog otpada (RMW) na novu lokaciju na Ceraku; Spaljivanje RMW u spalionici koja će biti izgrađena na Ceraku, u blizini postojeće toplane;  Transport otpada nastalog kao produkt sagorevanja na lokaciju u Vinči, gde će biti izgrađene nove deponije;

3. Spaljivanje netretiranog komunalnog otpada (RMW) u spalionici koja će biti izgrađena u Vinči; Deponovanje otpada nastalog kao posledica sagorevanja na novim deponijama koje će biti izgrađene u Vinči..Ponuđačima je takođe ostavljena mogućnost da predlože razvijanje sistema izdvajanja reciklabilne frakcije otpada (separacijom otpada, kompostiranjem, anaerobnom digestijom) kako bi bila smanjena količina komunalnog otpada koja bi se u daljem postupku spaljivala na jedan od predviđenih načina.

.

Rezultat konkurentnog dijaloga je bio takav da nijedna od firmi učesnica dijaloga nije bila zainteresovana za izgradnju bilo kakvog postrojenja na lokaciji Cerak, čime je izbor sužen na opciju 3, direktno spaljivanje netretiranog komunalnog otpada.

.

Takođe, nijedna od firmi učesnica dijaloga nije bila zainteresovana razvijanje tehnologije prethodnog tretmana otpada i reciklaže otpada, što je takođe suzilo izbor na opciju 3, direktno spaljivanje netretiranog komunalnog otpada.

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.