blog

Poništeno Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa „Vinča”

Vlada RS, Administrativna komisija

27. decembar 2018. godine

.

Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa Vinča”:

PONIŠTAVA SE rešenje Ministarstva zaštite životne sredine broj 353-02-00815/2018-03 od 22. maja 2018. godine i predmet vraća prvostepenom organu na ponovni postupak.

OBRAZLOŽENJE: (…) Sva navedena akta (sem informacije o lokaciji) odnose se na Plan detaljne regulacije sanitarne deponije Vinča i izdata su u postupku izrade tog plana sredinom 2014. godine, a uslovi prirode u postupku izmena i dopuna tog plana 2018. godine. Prema članu 12. stav 3. tačka 4. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu se prilažu i uslovi i saglasnosti drugih nadležnih organa u skladu sa posebnim zakonom. S obzirom na to da uslovi i saglasnosti drugih nadležnih organa u skladu sa posebnim zakonom uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu postrojenja za energetsko iskorišćavanje komunalnog otpada i deponijskog gasa Vinča, nisu priloženi, prvostepeni organ je trebalo da, postupajući u skladu sa članom 13. Zakona, od nosioca projekta zahteva dodatne podatke i dokumentaciju i odredi rok za njihovo dostavljanje. Prvostepeni organ je bez utvrđivanja razloga i činjenica u pogledu nedostatka uslova i saglasnosti drugih nadležnih organa u skladu sa posebnim zakonom, podneti zahtev uzeo u postupak i o istom obavestio zainteresovane organe i organizacije i javnost. Obaveštenje o podnetom zahtevu objavljeno je u dnevnom listu Politika od 14. aprila 2018. godine, kao i na vebsajtu (…) Na zahtev su svoja mišljenja u ostavljenom roku dostavili (…) U obrazloženju Rešenja citirana su dostavljena mišljenja i citiran je odgovor nosioca predmeta. Iz ožalbenog zahteva se, međutim, ne može videti da li su dostavljena mišljenja uzeta u obzir prilikom donošenja odluke, da li su i koje primedbe, predlozi i sugestije prihvaćene, a koje nisu i zbog čega. Ožalbeno rešenje ne sadrži ni kratku sadržinu zahteva, iz njega se ne vidi koju dokumentaciju je nosilac projekta podneo uz zahtev, da li je zahtev uredan i potpun i da li sadrži sve zakonom propisane podatke, koje je činjenično stanje u postupku utvrđeno i na osnovu kojih dokaznih sredstava, ocenu izvedenih dokaza i razloge za usvajanje zahteva. Članom 14. stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu propisano je da nadležni organ donosi odluku o obimu i sadržaju studije o proceni uticaja uzimajući u obzir specifičnosti projekta i lokacije, kao i dostavljena mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti, a članom 141. stav 4. Zakona o opštem upravnom postupku da obrazloženje rešenja mora da bude razumljivo i da sadrži kratko izlaganje zahteva stranke, činjenično stanje i dokaze na osnovu kojih je ono utvrđeno, razloge koji su bili odlučujući kod ocene dokaza i razloge koji, s obzirom na utvrđeno činjenično stanje, upućuju na odluku iz dispozitiva i razloge zašto nije uvažen neki zahtev ili predlog.

Iz navedenog proizilazi da je ožalbeno rešenje doneto na osnovu nepotpuno i netačno utvrđenog činjeničnog stanja i uz bitnu povredu odredaba postupka od uticaja na zakonitost i pravilnost prvostepenog rešenja što su prema odredbi člana 171. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku razlozi za poništavanje rešenja, pa ceneći da će navedene nedostatke u ponovnom postupku brže i ekonomičnije otkloniti prvostepeni organ, odlučeno je kao u izreci na osnovu člana 171. stav 3. istog zakona.

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.