blog

Usvojen Lokalni plan upravljanja otpadom Grada Beograda 2011 – 2020

„Sl. list grada Beograda”, br. 28/11, Skupština grada Beograda

22. jul 2011. godine

.

Lokalni plan upravljanja otpadom grada Beograda je polazni, strateški dokument u ovoj oblasti kojim se definišu ciljevi upravljanja otpadom u skladu sa usvojenom Strategijom upravljanja otpadom Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 29/10). Lokalnim planom se obavezno razmatraju sve vrste otpada i načini postupanja, da bi se odabrala rešenja koja su u skladu sa principima integralnog upravljanja otpadom i održivim razvojem u uključuje uključuju mere za postupanje sa otpadom u okviru sakupljanja, transporta, skladištenja, tretmana i odlaganja otpada, kao i lokacije postrojenja za upravljanje otpadom. Lokalni plan je u potpunosti usklađen i sa svim usvojenim planovima i strategijama grada.

.

Lokalni plan upravljanja otpadom grada Beograda 2011 – 2020 (Sl. list grada Beograda, br. 28/11) predviđa izgradnju Centra za upravljanje otpadom u Vinči i uređenje kompleksa u Vinči što obuhvata: remedijaciju i zatvaranje postojeće nesanitarne deponije u Vinči, izgradnju nove sanitarne deponije, izgradnju postrojenja za prikupljanje i tretman deponijskog gasa, postrojenja za prikupljanje i tretman procednih voda, postrojenja za mehaničko-biološki tretman otpada (MBT) i proizvodnju goriva iz otpada (RDF), izgradnju kogenerativnog postrojenja koje koristi gorivo iz otpada (RDF), izgradnju postrojenja za reciklažu građevinskog otpada, linije za demontažu kabastog otpada, linije za sepraciju reciklažnog otpada i postrojenja za kompostiranje.

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.