blog

Usvojen PDR

“Sl.list Grada Beograda”, br.58/2016, Skupština grada Beograda
08. jun 2016.

Usvojen Plan detaljne regulacije šireg područja uz ulicu Vojvode Stepe – Faza I, gradska opština Voždovac.

Određuje pravila građenja za područje koje obuhvataju granice plana.
.

Izvod iz Plana:
Deo kp 7670/1 je svrstan u podzonu C1 .
5. Pravila uređenja i građenja za površine ostalih namena
5.1. Stanovanje i stambeno tkivo – zona „C”
5.1.1. Podzona „C1”
Osnovna namena: Individualno stanovanje.
Objekti su slobodnostojeći, dvojni ili u nizu izgrađeni po obodu bloka, najčešće povučeni u odnosu na regulacionu liniju bloka.
Broj objekata na parceli:
Dozvoljena je izgradnja jednog objekta na jedinstvenoj građevinskoj parceli.
Visina objekta:
U podzoni S1: maksimalna visina venca – 10,2 m (ugaoni 12,0 m); (maksimalna planirana spratnost – P+2; ugaoni P+2+Pk ili Ps)

Napomena: Deo predmetne parcele kp 7670/1 se pominje u popisu katastarskih parcela u okviru granice plana, kao i u planskom osnovu u lokacijskim uslovima za gradnju, ali u nedostatku javno dostupnog grafičkog dela plana, nije moguće utvrditi za koji deo parcele važe dati opisi.

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.