blog

Usvojen PGR Beograda

“Sl.list Grada Beograda”, br. 20/2016, Urbanistički zavod Beograda, Skupština grada Beograda
21. mart 2016.

Operacionalizuje usvajanje i primenu 19 PGR-ova, kako je i ZPI iz 2009. predvide. PGR-ovi po prvi put sadrže pravila građenja za celo područje na koje se odnosi, a na osnovu kojih se može izdati građevinska dozvola. Sprovođenje plana za parcelu na adresi Vojvode Stepe 310 je određeno neposrednom primenom pravila građenja i izradom urbanističkog plana.
.

U poređenju grafičkih priloga GUP-a, predmetna parcela je promenila svoju namenu iz privredne u stambenu.
.

Izvod iz Plana:
Pravila građenja u zoni mešovitog gradskog centra u zoni više spratnosti 17.M4.2:

Broj objekata na parceli:
na svakoj građevinskoj parceli gradi se može graditi i više objekata u okviru dozvoljenih parametara i poštujući pravila za rastojanja između objekata.

Visina objekata:
maksimalna visina venca objekta je do 26,0 m, a maksimalna visina slemena objekta je 30,0 m, što definiše orijentacionu planiranu spratnost P+6+Pk/Ps.

Uslovi za slobodne i zelene površine: minimalni procenat slobodnih površina na parceli je 40% . Na parceli je potrebno obezbediti: minimalno 15% zelenih površina na parceli, u direktnom kontaktu sa tlom (bez podzemnih objekata i/ili etaža);

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.