blog

Usvojen Plan detaljne regulacije multifunkcionalnog sportsko-kulturnog sadržaja na području „Parka prijateljstva” – Ušće, GO Novi Beograd – Zemun

„Službeni list grada Beograda”, br. 35/19, Skupština grada Beograda

24. maj 2019. godine

  • Planom detaljne regulacije multifunkcionalnog sportsko-kulturnog sadržaja na području „Parka prijateljstva” – Ušće, GO Novi Beograd – Zemun, predviđeno je uređenje javnih zelenih površina na području PDR i to izradom idejnog i glavnog projekta pejzažnog rešenja „u skladu sa osnovnom vizijom i rešenjem predloženim u Studiji  „Ušće park – People’s park“, biroa “GEHL Architects”. Kako je određeno Planom, za idejni projekat pejzažnog uređenja javnih zelenih površina na području PDR neophodno je ishodovati verifikaciju projektnog rešenja od strane Komisije za planove Skupštine grada Beograda. U trenutku utvrđivanja pravnog osnova za pristupanje rekonstrukciji javnih zelenih površina na području Parka prijateljstva” – Ušće, radovi na rekonstrukciji već su završeni.
  • Obaveza izrade arhitektonsko-urbanističkog konkursa za veći deo obuhvata Plana, definisana Planom generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – Grad Beograd, celine I – XIX, („Službeni list grada Beograda”, br. 20/16), interpretirana je kao obaveza sprovođenja konkursa za “objekte i komplekse javnih službi koji se planiraju u okviru parkovskih površina i priobalnog zemljišta”, ali ne i za uređenje javnih zelenih površina u čijem se obuhvatu navedeni objekti nalaze.
  • U obuhvatu PDR predviđena je izgradnja aneksa Muzeja savremene umetnosti, kompleksa Prirodnjačkog muzeja, akvarijuma sa podzemnim parkingom, izgradnja “gondole” u skladu sa Planom detaljne regulacije za gondolu Kalemegdan – Ušće, GO Stari grad i Novi Beograd („Sl. list grada Beograda”, br. 65/18)  kao i postavljanje panoramskog točka (85m), jarbola sa zastavom Republike Srbije (120m), vidikovca – šetne staze iznad površine vode, info-punkta i sadržaja kao što su rolerkoster, bob na šinama i sl.

Izvod iz Plana detaljne regulacije multifunkcionalnog sportsko-kulturnog sadržaja na području „Parka prijateljstva” – Ušće, GO Novi Beograd – Zemun („Sl. list grada Beograda”, br. 35/19):

3. PRAVILA UREĐENJA I GRAĐENJA ZA POVRŠINE JAVNE NAMENE:

3.1. JAVNE ZELENE POVRŠINE

„Planskim rešenjem predviđeno je očuvanje i unapređenje dve javne zelene površine: Park (ZP1) i Zelene površine u priobalju Save i Dunava (ZP6).

U skladu sa osnovnom vizijom i rešenjem predloženim u Studiji „Ušće park – people’s park“, biroa ”GEHL Architects”, planirana je reorganizacija postojećih pravaca pešačke komunikacije i formiranje tematskih celina koje mogu, istovremeno, koristiti različite kategorije posetilaca. U cilju obezbeđivanja kontinuiteta kretanja na celokupnom području, kao i ostvarivanja veze između definisanih ključnih tačaka duž Bulevara Nikole Tesle sa tačkama definisanim duž obale reka, planirano je osam komunikacionih pravaca iz kojih se granaju sekundarni pravci. Glavne pešačke rute planirane su u vidu tematski organizovanih širokih promenada sa različitim sadržajima, mobilijarom, bogato opremljene detaljima u vidu skulptura, igrališta, itd.”

3.4. JAVNE SAOBRAĆAJNE POVRŠINE / 3.4.2. GONDOLA „КALEMEGDAN – UŠĆE“

„U granicama Plana predviđa se izgradnja nove infrastrukture gondole, u okviru planirane namene saobraćajne i infrastrukturne površine gondole i trase gondole, za koje se utvrđuju pravila građenja (…)

Pravila uređenja i građenja za stanicu gondole sa infrastrukturnim koridorom i zaštitnim pojasom definisana su Planom detaljne regulacije za gondolu Кalemegdan-Ušće, gradske opštine Stari grad i Novi Beograd („Sl. list Grada Beograda“ br. 65/2018)”.

V) SMERNICE ZA SPROVOĐENJE PLANA

2. LOKACIJE КOJE SE RAZRAĐUJU PROJEКTOM PEJZAŽNOG UREĐENJA:

„Uređenju kompleksa javne zelene površine – parka (zone I, II, III I IV), odnosno izradi projekta pejzažnog uređenja, treba da prethodi manualna valorizacija vegetacije. Takođe, pre izrade idejnog i glavnog projekta uređenja i ozelenjavanja treba pribaviti tehničke uslove JКP „Zelenilo Beograd“.

3. LOKACIJE ZA КOJE JE POTREBNA VERIFIKACIJA IDEJNIH PROJEKATA OD STRANE KOMISIJE ZA PLANOVE

„Verifikacija idejnih projekata na Komisiji za planove Skupštine grada Beograda obavezna je za:

1. objekte i komplekse javnih službi koji se planiraju u okviru parkovskih površina i priobalnog zemljišta: ustanove kulture od nacionalnog značaja J9.2 (Aneks muzeja savremene umetnosti), J9.3 (Prirodnjački muzej), akvarijum (A), panoramski točak (PT), jarbol (J), vidikovac (V), info-punkt i sve novoplanirane objekte na teritoriji Plana;

2. projekat pejzažnog uređenja parkovskih površina i zelenih površina u priobalju (ZP1-1, ZP1-2a, ZP1-2b, VP-1, VP-2, VP-3, VP-4a i VP-4b);

3. rešenje obaloutvrde reke Save sa hidrološkom studijom;

4. kompleks planiranih i postojeće crpne stanice (КCS 1,2,3).

U procesu verifikacije od strane Komisije za planove posebnu stručnu proveru sprovesti na temu zaštite vizura sa Кalemegdana na prostor parka i na Kalemegdan i stari deo grada, predlog rešenja planiranih namena u skladu sa značajem i kontekstom lokacije, kao i poštovanje dozvoljene zauzetosti i očuvanje javne zelene površine parka.

4. LOKACIJE КOJE SE RAZRAĐUJU PROJEKTNIM ARHITEKTONSKO – URBANISTIČKIM KONKURSOM

„Raspisivanje projektnog urbanističko – arhitektonskog konkursa je obavezno za sledeće lokacije:
– Objekte i komplekse javne namene planirane u okviru javnih zelenih površina u celini I i celini II: ustanove kulture od nacionalnog značaja J9.2 i J9.3 (Aneks muzeja savremene umetnosti i Prirodnjački muzej), panoramski točak i akvarijum. Obuhvat konkursa mora biti jedinstven za parcele ZP1-1, ZP1-2a i ZP1-2b;

– Rešenje vidikovca na poziciji Ušće (V) u okviru celine III. Minimalni obuhvat konkursa su parcele VP-1 i VP-2.

Konkurs za definisane lokacije sprovodi se pre izrade UP-a”.

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.