blog

Usvojen Plan detaljne regulacije sanitarne deponije „Vinča”, GO Grocka

„Sl. list grada Beograda”, br. 17/15, Skupština Grada Beograda
06. april 2015. godine

.

Odredbe Plana detaljne regulacije sanitarne deponije “Vinča” u potpunosti su u skladu sa odredbama Lokalnog plana upravljanja otpadom na teritoriji grada Beograda 2011-2020 („Sl. list grada Beograda”, br. 28/11) i detaljnije ga razrađuju.

.

PDR predviđa: remedijaciju i zatvaranje postojeće nesanitarne deponije u Vinči i  izgradnju sledećih postrojenja u proširenoj zoni kompleksa u Vinči: remedijaciju i zatvaranje postojeće nesanitarne deponije u Vinči, izgradnju nove sanitarne deponije, izgradnju postrojenja za prikupljanje i tretman deponijskog gasa, postrojenja za prikupljanje i tretman procednih voda, postrojenja za mehaničko-biološki tretman otpada (MBT) i proizvodnju goriva iz otpada (RDF), izgradnju kogenerativnog postrojenja koje koristi gorivo iz otpada (RDF), izgradnju postrojenja za reciklažu građevinskog otpada, linije za demontažu kabastog otpada, linije za sepraciju reciklažnog otpada i postrojenja za kompostiranje.

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.