blog

Usvojene izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji

„Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/2013-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, Narodna skupština RS

29. decembar 2014. godine

.

Izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji uvedena je obaveza održavanja ranog javnog uvida u nacrt planskog dokumenta u trajanju od 15 dana. Pored javnog uvida (u trajanju od 30 dana), ovim je uveden dodatni alat za učešće građana u procesu planiranja.

.

Član 45a. Zakona o planiranju i izgradnji: „Rani javni uvid oglašava se sedam dana pre otpočinjanja uvida, u sredstvima javnog informisanja i u elektronskom obliku na internet stranici jedinice lokalne samouprave i na internet stranici donosioca plana i traje 15 dana od dana objavljivanja”.

Član 50. Zakona o planiranju i izgradnji: „Izlaganje planskog dokumenta na javni uvid vrši se posle izvršene stručne kontrole. Izlaganje planskog dokumenta na javni uvid oglašava se u dnevnom i lokalnom listu i traje 30 dana od dana oglašavanja”.

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.