blog

Utvrđen Programski zadatak za izradu Plana detaljne regulacije multifunkcionalnog sportsko-kulturnog sadržaja na području „Parka prijateljstva” – Ušće, GO Novi Beograd – Zemun

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda
28. februar 2017.

Član 3. Odnos prema postojećoj i planskoj dokumentaciji koja je u radu:
„S obzirom da se u granici plana nalazi KCS „Ušće”, potrebno je zadržati rešenje iz  Plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – Grad Beograd, celine I – IX („Sl. List grada Beograda”, br. 20/16) – Elementi detaljne razrade za lokacije infrastrukturne površine – I2, jer je u toku formiranje parcele, odnosno, omogućiti da i dalje ostanu na snazi.
Konačne granice Plana usaglasiti sa granicama donetih kontaktnih planova, koje ovim planom ne treba menjati.
Takođe, u toku je izrada plana Bloka 12 i Bloka 13 na Novom Beogradu, te je neophodna kontinuirana saradnja sa timovima koji rade ove planove radi usklađivanja predloženih rešenja.”

Član 4. Uređenje prostora:
„Saobraćajno rešenje planirati tako da se ne ugrožavaju postojeće zelene površine, sa akcentom na pešačkom i biciklističkom saobraćaju.
S obzirom da se u granici plana nalaze značajni infrastrukturni objekti, potrebno je kroz aktivnu saradnju sa svim nadležnim institucijama utvrditi mogućnosti i ograničenja urešenja prostora.
U granicama plana nalazi se Muzej savremene umetnosti, koji predstavlja objekat od opšteg interesa u oblasti kulture i umetnosti. Tokom izrade plana potrebno je ostvariti saradnju sa nadležnim institucijama radi utvrđivanja potrebnih uslova za njegovo nesmetano funkcionisanje.
Zeleni pojas uz Dunav sa postojećim parkovskim površinama na predmetnom području evidentirano je prirodno dobro, što bitno utiče na urbanističko rešenje područja.

Tokom izrade plana potrebno je:
u okviru kompleksa Parka prijateljstva, preispitati postojeći koncept prostornog uređenja i sadržaja; razmotriti uvođenje novih sadržaja, urbanih formi, opreme; definisati odnos ove površine sa slobodnim i zelenim površinama i objektima u okruženju i vodenim površinama rukavca Dunava;
definisati preostale zelene površine na području (karakter prostora, namene, veličina, opremljenost i sl.), njihov odnos prema akvatoriji Save i Dunava;
definisati način odbrane od visokih voda i uklopiti ga u prirodno okruženje područja razmotriti mogućnosti uređenja obale, posebno duž rukavca Dunava u cilju sprečavanja dalje degradacije obale, definisanje pristupa i pozicioniranja mirujućeg saobraćaja; razmatrati mogućnosti i modele ambijentalnog povezivanja priobalja sa preostalim delom područja planiranim intervencijama ne smeju se narušiti postojeći kvaliteti prostora: vizure (značajno utiče na obrazovanje gradske siluete), zelene, slobodne i parkovske površine, javni objekti, već je potrebno dalje ih razvijati i unaprediti uz pažljivo uvođenje novih sadržaja i struktura.”

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.