blog

(Ne)vidljiva ruka izmena i dopuna PGR Beograda – slučaj bloka 19a

zemljište blok 19A

Stanari novobeogradskog bloka 19a obratili su se EU Resurs centru povodom oglasa kojim je jedan deo površine njihovog bloka iznenada ponuđen na prodaju. Kako su saznali iz oglasa Republičke direkcije za imovinu, zelena površina koju stanari već dugi niz godina pošumljavaju kako bi formirali zelenu oazu i barijeru ka auto-putu, predstavlja „zemljište na atraktivnoj lokaciji” koje se nalazi u “površinama ostalih namena zona komercijalnih sadržaja u službi obrazovanja, u okviru koje se „mogu planirati privatne predškolske ustanove, osnovne škole, srednjoškolske i visokoškolske ustanove”. Nakon organizovane akcije stanara tokom koje je prikupljeno preko 1300 potpisa stanara bloka 19a i upućen apel svim nadležnim institucijama, oglas o prodaji dela bloka 19a je povučen.

Ekspertska organizacija Nova planska praksa, kao deo EU Resurs centra, pružila je predstavnicima stanara bloka 19a podršku u razjašnjavanju brojnih pitanja koja se tiču sadržaja planske dokumentacije kojom je tretiran blok 19a, značenja pojma urbanističke zaštite, procedure donošenja planova i mogućnosti iniciranja donošenja novih. Među razmatranim pitanjima, izdvojio se problem koji je još jednom ukazao na bitne manjkavosti trenutnog zakonskog okvira participacije građana u oblikovanju životne sredine. Naime, „sporna“ parcela prenamenjena je usvajanjem Izmena i dopuna Plana generalne regulacije Beograda (PGR Beograda), u martu 2022. godine, i to iz površina javne u površine ostalih namena, čime je otvoren put njenoj prodaji, Ovo je posebno čudno s obzirom da sporna parcela nije ni bila obuhvaćena granicom izmena i dopuna PGR Beograda. Stanari bloka 19a nisu ni na koji način bili obavešteni da je došlo do bitne promene u njihovom bloku, a šira javnost nije bila obaveštena o otvaranju prostora za umanjenje fonda zemljišta u javnom vlasništvu, s obzirom da usvojena izmena nije bila predmet javnog uvida.

Ovo nije prvi put da se proces izrade Izmena i dopuna PGR Beograda 2022. godine pojavljuje kao ključno mesto promena u prostoru koje su tendenciozno sprovedene iza leđa javnosti. Naime, Nova planska praksa već je upozoravala na spornu prenamenu vrtića i škole u crkvu i stambeno-poslovni kompleks u bloku 67a sprovedenu u isto vreme i na sličan netransparentan način.

Treba istaći da je za potrebe parcele u bloku 19a, usvajanjem izmena i dopuna PGR prvi put (i bez objašnjenja), uvedena namena zemljišta “komercijalni sadržaji u službi obrazovanja” koja se može smatrati prvim korakom ka ostvarenju namere najavljene Elaboratom za rani javni uvid u GUP Beograda 2041 o „uključivanju privatnog sektora u realizaciju i funkcionisanje obrazovnog sistema (obavezne i standardne)“. Ovaj primer ukazuje i na to da će se ostvarenje cilja privatizaciji usluga osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja odvijati (i) kroz privatizaciju zemljišta u javnom vlasništvu.

Više o javnom uvidu u Izmene i dopune PGR 2022. godine možete saznati u Prilogu 1 serije publikacija u izdanju Nove planske prakse – Razumevanje planskih dokumenata kao preduslov participacije:

https://interaktivniurbanizam.com/wp-content/uploads/2023/01/Prilog-1-WEB.pdf

Više o ranom javnom uvidu u GUP Beograda 2041 možete saznati u Prilogu 3 serije publikacija u izdanju Nove planske prakse – Razumevanje planskih dokumenata kao preduslov participacije:

https://interaktivniurbanizam.com/wp-content/uploads/2023/01/Prilog-3-WEB.pdf

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.