Mali VELIKI pojmovnik urbanističkog planiranja

/ vodič

O urbanističkim i prostornim planovima

Glavni instrumenti planiranja su urbanistički i prostorni planovi.

Planovi mogu biti različitog:

  • Nivoa donošenjarepubličkog nivoa, nivoa grada ili opštine (jedinice lokalne samouprave) kojima je neophodna ili ne republička suglasnost,
  • Obuhvataplan šire prostorne celine i plan uže prostorne celine (često nazvani planovi višeg i nišeg reda),
  • Karakterastrateški plan i regulacioni plan,
  • Načina na koji se sprovodeplan sa posrednom i sa neposrednom primenom pravila građenja.
 
Hijerarhija planova

Prostorni i urbanistički planovi se međusobno usklađuju po “vertikali” i “horizontali”.

Vertikalno usklađivanje planova podrazumeva da su planovi poređani po hijerarhiji i da oni koji se nalaze niže na lestvici, moraju biti usklađeni sa onima koji su više.

Horizontalno usklađivanje planova podrazumeva da svi planovi istog nivoa moraju biti međusobno povezani i usklađeni, ukoliko su u neposrednom kontaktu (dve opštine ili dva susedna grada).

Uz pomoć vertikalnog i horizontalnog usklađivanja, obezbeđuje se da su svi planovi povezani i usaglašeni sa celokupnim prostornim razvojem i širom slikom na koje utiču.

Učesnici, interesi i odgovornost

Prepoznavanje učesnika u planiranju i njihovih interesa daje odgovor na to na čemu se zasniva i čime se opravdava intervencija i donošenje odluka u urbanističkom planiranju?

Svi interesi su legitimni, bez obzira na to da li su individualni / parcijalni / interesi zajednice, interesi kapitala / investitora, kao i interesi uprave, čak i kad su vođeni ličnom i grupnom sebičnošću.

Nelegitimno je ukoliko se sprovode kroz zloupotrebu moći, pritiske, manipulacije i druge vidove koruptivnog i društveno i zakonski neprihvatljivog ponašanja.

Glavni legitimacijski osnov planiranja je javni interes. Ipak, na koji način kao društvo dolazimo do toga šta je javni interes, kako zajedno i pojedinačno razumemo ovaj pojam, kako ga definišemo, kako ga sprovodimo kroz donošenje odluka i kako branimo – danas je izuzetno kompleksna tema kojoj nije posvećena adekvatna pažnja, a od suštinskog je značaja za prostorni razvoj i kvalitet života.

4 faze izrade plana - od inicijative do usvajanja

Proces izrade plana započinje inicijativom za izradu plana, na osnovu koje se izrađuje odluka o izradi plana, a završava se usvajanjem plana i njegovim objavljivanjem u službenom glasilu. 

U ovom procesu, Zakonom o planiranju i izgradnji i pratećim pravilnikom je jasno definisana procedura, učesnici, odgovornosti, kao i koraci u kojima se javnost obaveštava i u koju može da se uključi.