Mali VELIKI pojmovnik urbanističkog planiranja

/ istraživanja

4 faze izrade plana

Faza 2: Koncept urbanističkog plana - rani javni uvid (RJU)

Tokom čitave procedure izrade plana, propisi predviđaju dve tačke u kojima mogu da učestvuju i građani.

Rani javni uvid (RJU) je kao nov način participacije uveden izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji 2014. godine, s idejom da se javnost uključi u početnim, konceptualnim fazama izrade plana, kako bi se smanjila šansa da u kasnijim, razrađenijim fazama, dođe do konflikata.

Na ranom javnom uvidu bi trebalo da se predstavlja koncept plana koji je u izradi:

  • opšti ciljevi i svrha izrade,
  • moguća rešenja za prostorni razvoj obuhvaćenog područja
  • predviđeni efekti planiranja.

 

Zbog toga, Elaborat na ranom javnom uvidu ne sadrži sve uslove nadležnih institucija javnog sektora, kao što su javna komunalna preduzeća, zavodi, sekretarijati i druge. Oni se prikupljaju tokom ranog javnog uvida, i zajedno sa drugim uvidima – primedbama građana, daju informacije na osnovu kojih se plan dalje oblikuje i razvija.

U praksi se dešava da Elaborat za rani javni uvid ima značajno veći nivo detaljnosti i da je svojom strukturom bliži gotovom nacrtu plana nego što je prezentacija koncepta – u koju bi javnost trebalo da može da se uključi.

Predstavljanje elaborata i primedbovanje

Rani javni uvid traje minimum 15 dana.      

Elaborat za rani javni uvid se izlaže u sedištu jedinice lokalne samouprave (npr. suteren Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove u Beogradu) i na internet stranici nosioca izrade planskog dokumenta (www.beograd.rs, www.beoland.com).

Tokom trajanja i na mestu održavanja ranog javnog uvida, u određenim i objavljenim terminima je obavezno prisustvo stručnog lica koje pomaže zainteresovanima da razumeju izloženi plan.

Građani su pozvani da daju svoje komentare pisanim primedbama koje predaju na pisarnici organa jedinice lokalne samouprave koji organizuje javni uvid, za vreme trajanja ranog javnog uvida – u beogradskoj praksi je dozvoljeno i slanje poštom, zaključno sa poslednjim danom održavanja javnog uvida (upućuje se Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove).

Na primedbe građana pristigle na RJU se ne šalje pojedinačan odgovor. 

Šta sve sadrži odluka o izradi plana

Već Elementi za odluku o izradi plana sadrže osnovne informacije o planu i proceduri njegove izrade: granice područja koje plan obuhvata, uslove i smernice iz planske dokumentacije, ciljeve izrade plana, da li je nužna izrada strateške procene uticaja na životnu sredinu, podatke o investitoru, podatke o nosiocu izrade, rokove u kojima se očekuje završetak, mesto i način obavljanja javnog uvida i drugo.
Procedura je ista i kada je u pitanju izmena važećeg plana.

Primedbe i uvidi kao osnov daljeg razvoja

Obrađivač plana (npr. Urbanistički zavod Beograda) je u obavezi da sastavi uopšten odgovor na sve pristigle primedbe. Na osnovu toga, pribavljenih uslova nadležnih institucija, eventualnih smernica komisije za planove i podataka o izvršenom ranom javnom uvidu, komisija za planove sastavlja Izveštaj o ranom javnom uvidu.     

Izveštaj postaje deo dokumentacione osnove planskog dokumenta koja se u praksi najčešće izlaže tokom javnog uvida.