blog

Četiri faze u izradi plana: od inicijative do usvajanja

Urbanistički plan je jedan od instrumenata za sprovođenje politike Grada u oblasti urbanističkog planiranja. Odluku o izradi plana i sâm plan donosi Skupština grada Beograda, odnosno skupštinski poslanici, predstavnici političkih partija. U svim fazama izrade plana odluke donosi Komisija za planove, koju je osnovala Skupština grada Beograda, da se bavi pitanjima urbanizma. Predsednik planske komisije je ujedno i glavni urbanista grada, institucija koja je formirana pri kabinetu gradonačelnika. Odluke koje se donose tokom procesa i procedure izrade plana nisu bazirane samo na stručnim, već i na političkim argumentima. U skladu sa svim tim,  urbanistički plan je i stručni i politički akt.

Svi učesnici u izradi plana učestvuju u kreiranju politike razvoja konkretnog područja. Za građane i širu javnost, to učešće je omogućeno u dve faze – na samom početku izrade plana tokom ranog javnog uvida i u završnoj fazi procesa izrade plana tokom javnog uvida.

Proces i procedura izrade plana započinje inicijativom za izradu plana, na osnovu čega se izrađuje odluka o izradi plana. Nakon usvajanja odluke, izrađuje se koncept plana koji se izlaže na rani javni uvid, što je prva tačka u kojoj javnost može da se uključi. Zatim sledi sledi izrada plana koji se izlaže na javni uvid, koji se završava sednicom Komisije za planove. Nakon toga, plan ulazi u proceduru usvajanja. Nakon što skupština usvoji plan, on se objavljuje za javnost u službenom glasilu. 

Procedura izrade plana, ko u njoj učestvuje i kako zaista izgleda u beogradskoj praksi, prikazana je na sledećim plakatima, a detaljan prikaz je ovde.

Analizu je izradila stručna oganizacija Nova planska praksa, baza za urbanistička istraživanja i razvoj planiranja, u okviru CZKD projekta “Javnost na distanci” koji je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Mišljenje koje je izneto je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.