blog

Zašto štiteći zaštićeno omogućavamo devastaciju? RJU Avala – Kosmaj

19. januara 2024, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture oglasilo je rani javni uvid povodom izrade Prostornog plana područja posebne namene predela izuzetnih odlika Avala – Kosmaj, u trajanju od 15 dana. 

Organizacija Nova planska praksa uputila je svoje sugestije:

Iz materijala koji je izložen na rani javni uvid vidi se da neveselo ulazite u ovaj posao.

Plan čiju izradu započinju u saradnji dve najveće urbanističke kuće u zemlji, ni po čemu se ne razlikuje od prethodnog, donetog pre deset godina – planski osnov je identičan (RPPAP Beograda i PP RS kome je istekao rok), u domenu zaštite prirode i nasleđa ništa se nije menjalo, (širi) zakonski okvir je manje-više isti, principi i ciljevi izrade plana su isti, čak se i u opisu koriste potpuno isti „meki“ termini, sve dotle da je i naziv plana identičan.

Drugim rečima, važeći PPPPN je sve što se tiče zaštite prostora i razvoja turizma u kontekstu te zaštite već odredio u istim zakonskim i planskim okvirima, a jedino što nije odredio je širenje građevinskih područja definisanih važećim prostornim planovima GO Sopot, Barajevo i Mladenovac i GUP/PGR Beograda, i detaljnu razradu zona za izgradnju novih turističko-stambenih kompleksa na poljoprivrednom zemljištu.

U skladu sa tim, predlažemo sledeće:

  1. Preformulisati opšti cilj tako da odgovara pravom cilju – staviti razvoj turizma u istu ravan sa zaštitom i razvojem područja, jer to je zaista cilj koji je i naveden kroz opis dva osnovna vida posebne namene prostora. Ovako kako je napisano ispada da stalno iznova i iznova štitimo područje koje smo već zaštitili. Od čega?
  2. Uraditi stručnu evaluaciju važećeg PPPPN Avala – Kosmaj da bi bilo nedvosmisleno jasno šta sve u starom planu ne valja i nije u skladu sa današnjim kontekstom i potrebama, a šta sve jeste dobro rešenje i nadalje, kao i kakve efekte je plan imao za ovih deset godina koliko je na snazi. Mislimo da je ovaj postupak veoma važan za konačno započinjanje procesa monitoringa i evaluacije sprovođenja prostornih i urbanističkih planova u Srbiji.
  3. Navesti i PP Sopot, Barajevo i Mladenovac (kao i Važeći GUP/PGR Beograda) kao relevantnu plansku dokumentaciju na kojoj će se bazirati rešenje, bez obzira što oni nisu striktni planski osnov. Naime, u ovim planovima su sveobuhvatno sagledana i integralno definisana mnoga pravila vezana za održivi razvoj turizma, kao i sva građevinska područja sa namenama i elementima detaljne razrade, koja treba pažljivo preispitati.
  4. U skladu sa tim, imati u vidu i da je na osnovu važećih PP GO za predmetno područje predviđena izrada Studije opravdanosti za proglašenje turističkog prostora, a na osnovu Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“ br. 17/2019-50) i Pravilnika o načinu izrade planskih dokumenata, kao i studije opravdanosti za proglašenje turističkog prostora („Sl. glasnik RS“ br. 58/2011-42).
  5. Takođe, u skladu sa pravilima koja su data u PP GO, uraditi analizu iskorišćenosti postojećeg građevinskog područja naselja koja su u obuhvatu Plana sa analizom podiskorišćenosti delova tog područja, kao i kartu katastarskog stanja korišćenja poljoprivrednog zemljišta i bonitetne klase poljoprivrednog zemljišta za sve lokacije za koje se preispituje mogućnost širenja građevinskog područja.
  6. S obzirom da su PP Sopot, Barajevo i Mladenovac za naselja koja se nalaze u obuhvatu Plana zapravo jedini planovi koje ove gradske opštine i njihovi stanovnici imaju, a da će se ovim planom izvršiti potpuna penetracija u njihovo tkivo i izuzimanje novih zona za građenje znatnih kapaciteta (turističkih i kvazi-turističkih), predlažemo da se napravi veliki iskorak u dosadašnjoj urbanističkoj praksi i da se planska rešenja urade zaista u saradnji sa lokalnim zajednicama i njihovim potrebama, u skladu sa operativnim ciljem koji je naveden. (Zamislite uticaj na lokalnu zajednicu u npr. Maloj Ivanči ako bi se uz selo izgradilo, recimo, 300-400 privatnih kuća sa hotelom i spa centrom!). Ovo je posebno važno jer se ovim planom sa nivoa Ministarstva detaljno rešavaju krajnje lokalne situacije i da GO Sopot i Barajevo kao deo lokalne samouprave uopšte ne funkcionišu po pitanju procedure izrade urbanističkih planova.
  7. Uraditi pravu stručnu analizu potreba stanovništva Beograda i okolnih gradova za smeštaj i boravak u prirodi i prigradskim selima, da bi se detektovale i razlikovale potrebe za stanovanjem (dugoročno ili privremeno) od striktno turističkih potreba (najam apartmana i kuća) i u skladu sa tim napravile nekakve projekcije razvoja. Evidentno je da stambena izgradnja poprima odlike kancera u Beogradu (i drugim gradovima i turističkim centrima) i da se odavno odvojila od stanovanja kao primarne potrebe stanovništva. Samim tim postoji velika opasnost da se sličan princip primeni i u najvrednijem beogradskom zaštićenom području, pod izgovorom turizma.
  8. Naposletku, ono što smatramo da je od ključne važnosti, jeste detaljna analiza parametara izgradnje i fizičkih struktura koje oni proizvode, a koji će se propisivati u turističko/stambenim zonama. Naime, praksa je pokazala da ideja „fleksibilnih parametara“ koji omogućavaju da svako svugde gradi šta hoće i koliko hoće, a koja se sprovodi kroz zadavanje prevelikog indeksa zauzetosti / visine objekata i premalog procenata zelenih površina u direktnom kontaktu sa tlom, uz ukidanje indeksa izgrađenosti kao korektivnog parametra (koji bi fleksibilnost zaista omogućio), daju efekte divlje gradnje u prostoru. Ne samo što planovima legalizujemo divlju gradnju već legalizujemo i princip divlje gradnje pod izgovorom planiranja. Na ovaj način smo već uništili mnoge gradove i turističke centre u zemlji, sve uz gromoglasno proklamovane ciljeve o zaštiti prirode, predela, vrednog nasleđa i slično (svako može da vidi kako izgleda Zlatibor, Kopaonik, Divčibare, Zlatar i Tara u nastajanju), a da nijednom do sad nije urađena evaluacija planskih rešenja sa aspekta urbanističkih parametara, njihovih efekata na oblikovanje izgrađenog prostora i uticaja na životnu sredinu.

 

S poštovanjem,

Nova planska praksa

Foto izvor: Wikipedia

 

Uverene smo da je razvoj grada zajednički proces i zato Vas pozivamo da nam se u tome pridružite.

Budite slobodni 
da nas kontaktirate.